ANUNT Pentru ocuparea posturilor contractuale de executie, de dansatori

 

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizeaza la sediul său din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a 8 posturi contractuale vacante de dansatori

Pentru ocuparea posturilor vacante candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286/2011cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) are cetaţenia română, cetaţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
 4. are capacitate deplină de exerciţiu
 5. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 6. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
 7. nu a fost condamnat/a definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 • studii medii
 • diplomă de studii, adeverință  sau orice alt document care să ateste faptul că au urmat cursurile de dansator ale unei instituții specializate sau au activat într-un ansamblu folcloric
 • vechime minim 1 an

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz
 3. c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si altor acte care sa ateste efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică
 4. d) carnetul de munca, sau, după caz, adeverință care atesă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, in copie
 5. e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza,
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie sau de catre unitatile sanitare abilitate,
 7. g) curriculum vitae

 

Concursul pentru ocuparea posturilor se desfășoară urmatorului calendar:

 • 18 mai 2018 ora 16.00 – termen limită pentru depunerea dosarelor
 • 22 mai 2018 – selecția de dosare
 • 30 mai 2018 ora 10.00 – proba practică
 • 4 iunie 2018 ora 10.00 – interviul

Media generală minimă pentru promovarea la concurs este de 50 de puncte

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane al institutiei, Str. Hristo Botev nr. 2, tel. 0246.231605/0763.604353

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE DANSATORI

 1. Ordonanţa de Urgenţă Nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare
 2. II, art. 5 – 13 din Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice
 3. Cartea coregrafului amator – Gheorghe Baciu
 4. Interpretarea unor pasi de baza a dansurilor populare din diferite zone folclorice.

MANAGER

PROF. PEŢANCA VIRGIL

Lasă un răspuns