A N U N T

 

 

_________________________________________________________________________

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU

    Str. Hristo Botev,nr.2,Giurgiu                                                                                       

 Tel. Fax:0246/231605 sau 0246/213280                                                                                   

  E-mail:cc_ionvinea@yahoo.com                                                                        centrulcultural.ionvinea@gmail.com

Nr…………………/……………………….2016

 

ANUNT

 

     Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu organizeaza la sediul din municipiul Giurgiu, Str. Hristo Botev nr. 2, judetul Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor functii contractuale de executie vacante:

 • economist – 1 post-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice, cunostinte operare PC; vechime in specialitate, minim 1 an
 • Concursul va consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:
 • selectia dosarelor de inscriere
 • proba scrisa in data de 25 februarie 2016
 • sustinerea interviului in data de 26 februarie 2016

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei pana la data de 15 februarie 2016, ora 16.00 si vor contine documentele prevazute la art. 6 din H.G. nr. 286/2011. Informatii suplimentare la telefon 0246231605.

Conditiile de participare, bibliografia si calendarul concursului se afiseaza la sediul institutiei, pe site-ul: www.centrulcultural.ionvinea.ro si pe portalul posturi.gov.ro

 

 

MANAGER

PROF. PETANCA VIRGIL

——————————————————————————————————————————————————————————————————————–

CONSILIUL  LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Str. HristoBotev,nr.2,Giurgiu                                                                                            Tel.Fax:0246/231605 sau 0246/213280         E-mail:cc_ionvinea@yahoo.com                                                      centrulcultural.ionvinea@gmail.com

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU  

 

Nr………../……..2015

 

 

ANUNT

Pentru ocuparea posturilor contractuale de executie de economist si muncitor calificat

 

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizeaza la sediul sau din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi:

 1. economist Gr. I
 2. muncitor calificat Tr.I

 

Pentru ocuparea posturilor vacante candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286/2011cu modificarile si completarile ulterioare:

 

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale
 4. are capacitate deplina de exercitiu
 5. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 6. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 7. nu a suferit condamnari penale si civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu functia pentru care candideaza
 8. nu a fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabiliotarea

 

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 • vechime in domeniu minim 5 ani
 • absolventi cu studii superioare si studii medii

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 3. c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
 4. d) carnetul de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor
 5. e) cazierul judiciar care sa ateste ca nu are antecedente penale
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului
 7. g) curriculum vitae

 

Concursul pentru ocuparea posturilor se desfasoara urmatorului calendar:

 • 05 ianuarie 2015 ora 16.00- termen limita pentru depunerea dosarelor
 • 06 ianuarie 2016 – selectia de dosare
 • 14 ianuarie 2016 ora 10.00 – proba scrisa
 • 15 ianuarie 2016 ora 10.00 – interviul/proba practica

 

Media generala minima pentru promovarea la concurs este de 7,00

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane al institutiei, Str. Hristo Botev nr. 2, tel. 0246.231605/0763.604353

 

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST

 

 1. Legea nr. 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica
 2. OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamintelor culturale aprobata si modificata prin Legea 143/2007;
 3. Legea nr. 82/ 1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare republicata in MO nr. 48/ 14.01.2005;
 4. OMFP nr. 1792/ 2003 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare;
 5. OMFP nr. 1850/ 2004 privind registrele si formularele financiar – contabile;
 6. OUG nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind finantele publice locale;
 7. OUG nr. 34/ 2006 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. OG nr. 119/ 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv republicata in MO nr. 799/ 12.11.2003;
 9. Legea nr. 221/ 2015 privind Codul fiscal publicata

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT

 

 • Rolul muncitorului (calificat) în cadrul unei instituţii de spectacole şi concerte;
 •  OUG nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si functionarea asezamintelor culturale aprobata si modificata prin Legea 143/2007;

 

 

MANAGER

PROF. PETANCA VIRGIL

________________________________________________________________________

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

 1. 41693/21.10.2015

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

                       Având în vedere multitudinea, complexitatea si diversitatea activitatilor cultural-artistice, educative, si de agrement care se desfăşoară în cadrul Centrului Cultural Local Ion Vinea în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 – Legea privind Codul Fiscal , Legea 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind Finantele Publice Locale, OUG 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată şi completată prin Legea 143/2007  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu si Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, propun iniţierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

 

 

“PROIECT DE HOTĂRÂRE     

PRIVIND   APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE CULTURAL ARTISTICE, EDUCATIVE SI DE AGREMENT PRESTATE SI A TAXELOR PENTRU INCHIRIEREA DE SPATII SI A UNOR BUNURI DE CATRE CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA ’’

 

          Centrul Cultural Local “Ion Vinea”, prin compartimentele de specialitate, va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susţine în faţa  Comisiei Juridice, Comisiei Buget Finanţe şi Cultură  pentru avizare.

 

 

                                                          PRIMAR,

                                              Ec. NICOLAE BARBU

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

CONSILIUL LOCAL GIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ ION VINEA “

Str. HRISTO BOTEV Nr.2 GIURGIU

Nr. 1577/22.10.2015

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

C Ă T R E,

 

 

COMISIA DE SERVICII PUBLICE, JURIDIC SI DE DISCIPLINA,

COMISIA BUGET FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

COMISIA DE INVATAMANT, SANATATE SOCIAL-CULTURALE, SPORTIVE, CULTE SI FAMILIALE

 

                                                        

 1. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 41693-21.10.2015 a Primarul Municipiului Giurgiu a iniţiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea tarifelor pentru servicii publice prestate si a taxelor pentru inchirierea de spatii si a unor bunuri de catre  Centrul Cultural Local Ion Vinea , în vederea dezbaterii şi aprobării sale în şedinţa Consiliului local al Municipiului Giurgiu.

2.   TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificată, privind administraţia publică locală Centrul Cultural Local « Ion Vinea » în calitate de compartiment de resort a analizat  şi elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

 

 • ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

     Având în vedere multitudinea, complexitatea si diversitatea activitatilor cultural-artistice, educative, si de agrement care se desfăşoară în cadrul Centrului Cultural Local Ion Vinea în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 – Legea privind Codul Fiscal , Legea 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, Legea 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind Finantele Publice Locale, OUG 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată şi completată prin Legea 143/2007  a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu si Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Centrul Cultural Local Ion Vinea prin compartimentele de specialitate va stabili tarifele pentru serviciile publice prestate si a taxelor pentru inchirierea spatiilor si a unor bunuri conform anexei nr. 1 care face parte integranta din proiectul de hotarare.

     Mentionam ca valoarea acestor tarife si taxe a fost stabilita conform notei de fundamentare, anexa nr. 2 care face parte integranta din proiectul de hotarare.

 • REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile Legii 227/2015 Legea privind Codul Fiscal, Legea 215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala, Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale aprobată si modificata prin Legea nr. 143/2007 si Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Regulamentul de Organizare si Functionare al Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu.

Acest proiect de hotărâre are un caracter normativ colectiv fiind supus prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională in administratia publica.

 •  CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întruneşte condiţiile legale şi de oportunitate şi propunem dezbaterea şi aprobarea sa în şedinţa Consiliului local.

 

 

 

  MANAGER,                                                                       Directia Servicii Publice  

      prof. PETANCA VIRGIL                                                                                Director executiv

                                                                                                                                     Dragomir Ion 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

PROIECT                                                                                                                         AVIZAT:

                                                                                                                                      SECRETAR,

                                                                                                                                    ROŞU PETRE

ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea serviciilor publice prestate şi a taxelor pentru închirierea spaţiilor şi a unor bunuri de către Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

întrunit în şedinţa ordinară,

 

Având în vedere:

 • expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată sub nr. 41693/21.10.2015;
 • raportul de specialitate al Centrului Cultural Local „Ion Vinea”, înregistrat sub nr.1577/22.10.2015;
 • raportul Comisiei de servicii publice, juridic şi de disciplină,
 • raporul Comisiei buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat
 • raportul Comisiei de învăţământ, sănătate social-culturale, sportive, culte şi familiale
 • prevederile Legea 227/2015- Legea privind Codul Fiscal
 • prevederile Legii 215/2001 modificată şi completată privind administraţia publică locală
 • OUG nr. 118/2006 privind înfiinţare, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezamintelor culturale, aprobata si modificata prin Legea 143/2007
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.105/26.05.2011;
 • Art 6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

În temeiul articolului.36, alineat.(6), litera”a” punctul 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

     Art.1. Începând cu data de 01.01.2016 se aproba tarifele pentru serviciile publice prestate şi a taxelor pentru închirierea spaţiilor şi a unor bunuri de către Centrul Cultural Local Ion Vinea, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2. Cu aceeaşi dată hotărârile de consiliu nr. 254/27.06.2006, 210/27.06.2007, 211/27.07.2007, 85/27.03.2008, 182/25.06.2009, 213/30.09.2010, 146/24.06.2010, 270/04.11.2010, 137/26.05.2011, 178/04.08.2011, 266/25.10.2012, 148/18.04.2013, 147/24.06.2015 se revocă.

     Art.3.  Prezenta Hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului- Judetului Giurgiu in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu pentru ducerea la îndeplinire.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

GADEA GHEORGHE

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA

STR. HRISTO BOTEV NR.2

TEL: 0246/231605                                                                                                                                                                     NR. 1587/22.10.2015

                                                                                                DIRECTOR,

                                                                                      Prof. PETANCA VIRGIL

 

 

                                                                                      COMP. JURIDIC

                                                                                      CONS.JURIDIC

                                                                                      POPA GABRIEL

 

ANUNT

 

Conducerea Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu iniţiază un ,,    “PROIECT DE HOTĂRÂRE  PRIVIND   APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE CULTURAL ARTISTICE, EDUCATIVE ŞI DE AGREMENT PRESTATE ŞI A TAXELOR PENTRU ÎNCHIRIEREA DE SPAŢII ŞI A UNOR BUNURI DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA ’’

 

Anexăm

– Expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu

– Proiect de Hotărâre:

– Nota de Fundamentare

– Raportul de specialitate privind necesitatea adoptării Hotărârii de Consiliul Local

 

 

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu privire la Proiectul de Hotărâre la sediul  instituţiei din Giurgiu , str. Hristo Botev nr. 2 până la data de 01.12.2015.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ ION VINEA “                                  Anexa nr. 2

STR. HRISTO BOTEV NR. 2, GIURGIU                                                la H.C.L.M.G. nr.______

TEL./ FAX; 0246/ 23.16.05

NR………………./……………

 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE

 

Privind stabilirea tarifelor pentru serviciile publice cultural-artistice educative şi de agrement şi taxelor pentru folosinta spaţiilor şi a unor bunuri percepute de către Centrul Cultural Local Ion Vinea începând cu data de 01.01.2016

 

 

 

NATURA CHELTUIELILOR

 

 • Cheltuieli utilitati:
 • cheltuieli energie electica;
 • cheltuieli energie termica
 • cheltuieli apa – canal;
 • cheltuieli salubritate.

 

 • Cheltuieli materiale de intretinere si curatenie:
 • detergent
 • produse dezinfectante
 • intretinere si reparatii curente sala si grup social
 • material didactic.

 

 

 

DIRECTOR,                                                                                                               CONTABIL SEF

Prof. PETANCA VIRGIL                                                                     ec. HRISTESCU GEORGETA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA

STR. HRISTO BOTEV NR.2

TEL: 0246/231605

 

PROCES VERBAL

Nr.1588 din 22.10.2015

 

Încheiat astăzi 22.10.2015 la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu cu ocazia afişării  proiectului de documente pentru sedinta de Consiliu Local al Municipiului Giurgiu.

Astăzi, data de mai sus, Comisia  din Cadrul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu care a întocmit proiectul de documente pentru şedinţa Consiliului Local al Municipiului Giurgiu având următoarea componenţă :

-Consilier juridic – Popa Gabriel

-Contabil – ec.Hristescu Georgeta

-Inspector de specialitate – Burcea Diana

a procedat la afisarea la sediul unitatii, pe site-ul institutiei – si a comunicat spre informare într-o publicaţie locală, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in Administratia Publica  Locala a documentelor dupa cum urmeaza :

– Expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu

– Proiectul de Hotărâre PRIVIND   APROBAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE PUBLICE CULTURAL ARTISTICE, EDUCATIVE ŞI DE AGREMENT PRESTATE ŞI A TAXELOR PENTRU ÎNCHIRIEREA DE SPAŢII ŞI A UNOR BUNURI DE CĂTRE CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA ’’

– Nota de fundamentare.

– Raportul de specialitate

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în doua exemplare.

 

Membrii comisiei:

-Consilier juridic –Popa Gabriel

-Contabil sef – ec.Hristescu Georgeta

-Inspector de specialitate – Burcea Diana

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ ION VINEA “

STR. HRISTO BOTEV NR. 2, GIURGIU

TEL./ FAX; 0246/ 23.16.05

 1. 1578/22.10.2015

ANEXA NR.  1

LA H.C.L.M.G nr.___

 

 Tarifele pentru serviciile publice cultural-artistice educative şi de agrement şi taxele pentru folosinţa spaţiilor şi a unor bunuri percepute de către Centrul Cultural Local Ion Vinea începând cu data de 01.01.2016

 

 1. Tarifele percepute de către Centrul Cultural Local Ion Vinea pentru activităţile cultural artistice şi de agrement

 

Nr. crt. Activitatea prestată Valoare tarif/lei UM
1 Cursuri dans modern 20 lei/luna/cursant lei
2 Cursuri dans popular 10 lei/luna/cursant Lei
3 Curs canto muzică uşoară şi populară 20 lei/luna/cursant Lei
4 Cursuri pictură 15/luna/cursant Lei
5 Cursuri gimnastică întreţinere şi dans sportiv 40 lei/luna/pers./8 şedinţe Lei
6 Cursuri instrumente muzicale 20/luna/cursant Lei
7 Şedinţe foto/filmări la Ateneul Nicolae Bălănescu 150/1 oră/zi lei
8 Şedinţe foto/filmări la Ateneul Nicolae Bălănescu 300/2 ore/zi Lei
9 Şedinţe foto/filmări la Ateneul Nicolae Bălănescu 400/ 3 ore/zi Lei
10 Transport auto naţional şi internaţional cu microbuzul 2.5 lei/Km lei

 

 1. Taxe pentru folosinţa spaţiilor şi a unor bunuri percepute de către Centrul Cultural Local Ion Vinea

 

Nr. crt Denumirea taxei Valoarea taxei UM
1 Închiriere sală mare spectacol sediul C.C.L.I.V 150 lei  pentru eveniment cu durată de până la 3 ore/zi lei
2 Închiriere sală mare spectacol sediul C.C.L.I.V 300 lei pentru eveniment cu durată între 3 – 6 ore/zi Lei
3 Închiriere sală mare spectacol sediul C.C.L.I.V 450 lei pentru eveniment cu durată de peste  6 ore/zi Lei
4 Închiriere sala mica  sediul C.C.L.I.V 100 lei pentru eveniment cu durată de până la 3 ore/zi Lei
5 Închiriere sala mica sediuC.C.L. I.V 200 lei  pentru eveniment cu durată între 3 – 6 ore/zi Lei
6 Închiriere sala mica sediuC.C.L. I.V 300 lei/ pentru eveniment cu durată de peste 6 ore/zi  Lei
7 Închiriere sala mare  spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 1500 lei pentru eveniment cu durată de până la 4 ore/zi  Lei
8 Închiriere sala mare  spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 2000 lei pentru eveniment cu durată între 4 – 6 ore/zi Lei
9 Închiriere sala mare  spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 3000 lei pentru eveniment cu durată de peste  6 ore/zi Lei
10 Închiriere sala mica spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 500 lei  pentru eveniment cu durată sub 4 ore/zi Lei
11 Închiriere sala mica spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 650 lei pentru eveniment cu durată între 4 – 6 ore/zi Lei
12 Închiriere sala mica spectacol Ateneul Nicolae Balanescu 800 lei pentru eveniment cu durată de peste 6 ore/zi Lei
13 Închiriere foaier 500 lei pentru eveniment sub 4 ore/zi Lei
14 Închiriere foaier 600 lei pentru eveniment cu durată între 4 – 6 ore/zi Lei
15 Închiriere foaier 1000 lei pentru eveniment cu durată de peste 6 ore/zi Lei
16 Închiriere staţie amplificare(angajat sunet) 200 lei pentru eveniment cu durată de până la 3 ore/zi Lei
17 Închiriere staţie amplificare(angajat sunet) 300 lei pentru eveniment cu durata între 3 – 6 ore/zi  Lei
18 Închiriere staţie amplificare(angajat sunet) 500 lei pentru eveniment cu durată de peste 6 ore/zi  Lei

 

 

 

MANAGER,                                                                 CONTABIL  SEF

PROF. PETANCA VIRGIL                                EC. HRISTESCU GEORGETA

—————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA GIURGIU

 

ANUNT

privind  concursul/examenul

pentru ocuparea unui post de referent mass – media,

 studii superioare

 

Pentru inscrierea la concurs/examen candidatii vor prezenta un dosar, care va contine urmatoarele documente:

v    Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei.

v    Actul de identitate, in original si copie.

v    Curriculum vitae.

v    Cazier judiciar.

v    Documentul(diploma) care sa ateste nivelul studiilor, in original si copie.

v    Recomandare de la ultimul loc de munca.

v    Adeverinta in vederea stabilirii vechimi in munca (copie carnetul de munca).

v    Adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate, cu mentiunea  ,, apt pentru angajare’’

 

Poate participa la concurs persoana care indeplineste  urmatoarele conditii:

 

v    Are capacitate deplina de exercitiu.

v    Are cetatenia romana.

v    Cunoaste limba romana, scris si vorbit.

v    Cunoasterea unei limbi straine, scris si vorbit.

v    Experienta in post similar constituie avantaj.

v    Are studii superioare in domeniu.

 

Concursul/examenul pentru ocuparea postului consta in 2 etape, dupa cum urmeaza:

a)     selectia dosarelor de inscriere.

b)    proba scrisa / interviu.

Concursul/examenul se va desfasura la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, str. HRISTO BOTEV nr. 2, astfel:

 

proba scrisa:                             15.05.2014-orele 09.00

interviu:                           16.05.2014-orele 10.00

 

Dosarele de concurs/examen  se vor depune la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, telefon: 0246/231605. Bibliografia este afisata la sediul institutiei.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de participare la concurs/examen este 14.04.2014 orele 16.00.

DIRECTOR,

Prof. PETANCA VIRGIL

 ——————————————————————————————-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL „ION VINEA”

Str. Hristo Botev nr.2 Giurgiu

Tel.Fax: 0246/231605 sau 0246/213 280

 

Festivalul concurs de muzică populară

“In memoriam Marin Ghiocel” 2013

ediţia I, 18 – 19 septembrie 2013

 

REGULAMENT

 

Consiliul Local Giurgiu prin Centrul Cultural Local ”Ion Vinea” organizează în perioada 18 – 19 septembrie 2013 Festivalul concurs de muzică populară ’’In memoriam Marin Ghiocel ’’, ediţia I. 

Festivalul îşi propune ca prin omagierea lui Marin Ghiocel – dirijor, orchestrator, formatorul multor generaţii de interpreţi care astăzi îi poartă recunoştinţă – să valorifice folclorul muzicaltradiţional, să descopere şi să promoveze valorile interpretative din diferite zone folclorice ale ţării precum şi a portului popular .

Festivalul ’’In memoriam Marin Ghiocel’’are caracter de festival concurs şi se adresează interpreţilor cu vârste între 16 – 60 ani din toate zonele folclorice ale ţării, care au în palmares cel puţin un premiu naţional.

Aceştia vor interpreta două cântece din care unul fără acompaniament  (doina sau balada) specific zonei pe care o reprezintă şi un cântec cu acompaniament orchestral.

Înscrierea se va face pe baza  fişei de participare ce va  fi trimisă până la data de 06.09.2013  data  poştei  la  adresa :  Giurgiu,  Str.  Hristo Botev, nr.2,  fax: 0246 21.32.80, sau la adresa de mail: cc_ionvinea@yahoo.com .

 Odată cu fişa de înscriere se vor transmite partiturile cu acompaniamentul pieselor muzicale pe care le vor interpreta.

Acompaniamentul muzical va fi asigurat de  Orchestra  naţională „Valahia”, dirijor Marius Zorilă.

Festivalul concurs se va desfăşura după următorul program:

         Miercuri  18.09.2013

         orele 1000 – 1400 – sosirea concurenţilor (sediul Centrului Cultural „Ion Vinea”);

Ø  orele 1000 – 1330 – repetiţii cu orchestra;

Ø  ora 1800 – spectacol concurs şi recital;

         Joi 19.09.2013

Ø  ora 1800 – gala laureaţilor și recital;

            Cheltuielile de masă şi cazare vor fi asigurate de către organizator iar transportul va fi suportat de către concurenţi sau instituţiile pe care le reprezintă.

            Concursul se va desfăşura sub formă de  spectacol cu public.

Aprecierea concurenţilor va fi făcută de către un juriu alcătuit din personalităţi din domeniu.

Hotărârea juriului privind atribuirea premiilor este irevocabilă

Festivalul va fi prezentat de către cunoscuta moderatoare Iuliana Tudor şi transmis în direct de către TVR3.

 

 

Director festival,

Prof. Virgil Peţanca

 —————————————————————————————

 

Festivalul concurs de muzică populară

“In memoriam Marin Ghiocel” 2013

ediţia I, 18 – 19 septembrie 2013

 

FIŞA DE ÎNSCRIERE

 

 

 

Nume şi prenume ………………………………………………..

Locul şi data naşterii …………………………………………

Document de identitate:   seria ………. nr. …………………..CNP …………………………………..


Adresa …………………………………………………………………………………


Date de contact:

 e-mail……………………………………………..telefon………….

Zona folclorică pe care o reprezintă ……………………………………………………………..


Profesia, ocupaţia …………………………………………………….

 

Pregatire muzicală (daca are) ………………………………………………..


Repertoriul propus pentru concurs:


1……………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………

Date esenţiale privind activitatea artistică muzicală ( concursuri, spectacole, premii, colaborari)
…………………………………………………………………………..

————————————————————————————————————————————

CENTRUL CULTURAL LOCAL „ION VINEA”

în parteneriat cu

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET GIURGIU

&

CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE DIN GIURGIU

 

REGULAMENT

FESTIVALUL NAŢIONAL DE DANS MODERN ŞI DANS

AEROBIC PENTRU COPII   MAGIA DANSULUI

19 OCTOMBRIE 2013 EDIŢIA. A II-A

 

Scopul festivalului constă în crearea şi dezvoltarea  spiritului competiţional precum şi promovarea tinerelor talente  care îndrăgesc şi practică dansul.

 1. 1.     CONDIŢII DE  PARTICIPARE

Festivalul de dans admite ca participanţi formaţii din: şcoli,  palate ale copiilor/ cluburi, centre culturale.

Fiecare instituţie  poate participa cu o singură formaţie la fiecare gen de dans sau categorie de dans.

 

 1. 2.     ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Festivalul se desfăşoară pe  4 categorii de vârstă 6 – 8 ani, 9 – 11 ani, 12 – 14 ani, 15 – 18 ani, la următoarele genuri de dans:

– dans modern

–  dans caracter

–  fantezie coregrafică

–  majorete

–  dans aerobic – trio, grupuri, ansambluri

Numărul componenţilor trupei/ formaţiei, minim 3 – maxim 18.

Durata unui dans: 2 – 4 minute.

Fiecare formaţie trebuie să fie personalizată ( nume/ club/ număr).

Alegerea costumelor va fi la latitudinea participanţilor cu menţiunea, ca ţinutele să fie decente, adecvate vârstei şi în consonananţă cu dansurile prezentate.

Fiecare  formaţie îşi va prezenta suportul audio pe CD, în bună stare de funcţionare, marcat cu  numele formaţiei.

Juriul va fi alcătuit din specialişti şi reprezentanţi ai organizatorilor.

Jurizarea se va face după următoarele criterii:

– ritmica

– sincron

– muzicalitate

– expresivitate

– costume

Decizia juriului este irevocabilă şi incontestabilă

Taxa de participare va fi de: 20 lei/participare individuală; 100 lei/formaţie, trupă  care va fi achitată în contul RO96TREZ3215010XXX001993 deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, COD FISCAL 18539220 urmând a se transmite confirmarea plăţii pe adresa de e-mail cc_ionvinea@yahoo.com sau prin fax la numărul 0246/231605 până cel mai târziu în preziua concursului.

Organizatorii nu suportă cheltuielile de transport, cazare şi masa participanţilor.

 

 1. 3.     LOCUL DE DESFĂŞURARE  

Festivalul  se va desfăşura în Sala Sporturilor „Chauncey Hardy” Giurgiu în data de 19 octombrie 2013 începând cu ora 1100.

 

 1. 4.     ÎNSCRIEREA CONCURENŢILOR

Fişele de înscriere vor fi trimise pe adresa: Centrul Cultural Local “Ion Vinea “ str. Hristo Botev, nr. 2  Giurgiu, Jud. Giurgiu, până la data de 11.10.2013

Informaţii suplimentare  se pot obţine la: tel. 0246213280; 0745171318,

e-mail: moga03@yahoo.com sau  cc_ionvinea@yahoo.com.

 

Director,

 prof. Virgil Peţanca

___________________________________________________________________________

FISA INSCRIERE

FESTIVALUL  NAŢIONAL DE DANS MODERN ŞI DANS AEROBIC PENTRU COPII “MAGIA DANSULUI”

19 OCTOMBRIE 2013 EDIŢIA. A–II A

 

 DENUMIREA INSTITUŢIEI:

 

DENUMIREA FORMAŢIEI:

 

GENUL DE DANS:

 

CATEGORIA DE VÂRSTĂ:

 

NUMĂR DE COPII:

 

PROFESOR COORDONATOR:

 

DATE DE CONTACT (telefon, e-mail – instituţie/profesor):

 

                                                                         Numele şi funcţia

 

                                                               …………….…………………….                       Data,                                                                  Semnătura,

 …………………                                               

                                                                                …………….

___________________________________________________________________________

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEAGIURGIU

Nr.1074/19.08.2013

ANUNT

privind  concursul/examenul din data de 27.09.2013

pentru ocuparea postului de conducator auto

 

Pentru inscrierea la concurs/examen candidatii vor prezenta un dosar, care va contine urmatoarele documente:

v    Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei.

v    Actul de identitate, in original si copie.

v    Permis de conducere pentru categoria: BE,CE, DE., original si copie

v    Curriculum vitae.

v    Cazier judiciar.

v    Documentul(diploma) care sa ateste nivelul studiilor, in original si copie.

v    Recomandare de la ultimul loc de munca.

v    Adeverinta medicala, eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate, cu mentiunea  ,, apt pentru postul de conducator auto’’

v     Aviz psihologic, prin care sa fie declarat ,, apt’’ psihologic.

v    Atestat / certificat, care sa ateste ca are dreptul de a efectua transport public de persoane.

Poate participa la concurs persoana care indeplineste  urmatoarele conditii:

v    Are varsta minima de 18 ani impliniti.

v    Are capacitate deplina de exercitiu.

v    Are cetatenia romana.

v    Cunoaste limba romana, scris si vorbit.

v    Nu are antecedente penale.

v    Are minim 5 ani vechime in specialitatea pentru care se organizeaza concursul.

v    Experienta in post similar constituie avantaj

 

Concursul/examenul pentru ocuparea postului consta in 2 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a)     selectia dosarelor de inscriere, in termen de maxim  3 zile lucratoare de la data expirarii termenului  depunerii dosarelor,  si anume 13.09.2013 orele 16.00.

b)    proba scrisa

c)     proba practica

Concursul/examenul se va desfasura la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, str. HRISTO BOTEV nr. 2, astfel:

 

proba scrisa:                             27.09.2013-orele 10.00

proba practica:                27.09.2013-orele 15.00

 

 

 

Dosarele de concurs/examen  se vor depune la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiula Compartimentulresurse umane.-persoana contact Stan Ileana-tel: 0246/231605.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de participare la concurs/examen este 13.09.2013 orele 16.00.

 

BIBLIOGRAFIA:

– O.U.G. nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile  ulterioare

–               O.M.T.I. nr.980/30.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, stabilite prin O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

–               Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 şi (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului

 

NOTA: Se studiaza actele normative mentionate in bibliografie, cu toate modificarile si actualizarile ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. PETANCA VIRGIL

————————————————————————————————————————————————-

               

EVENIMENTE CULTURAL ARTISTICE

07.08.2013

                  Orchestra de suflători Valahia împreună cu trupa de majorete STEP UP

a Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu va fi prezentă la cea de a IX a ediţie a Festivalului Internaţional al Fanfarelor de la Galaţi, eveniment ce se va desfăşura în perioada 7-9.08.2013 .

        În cadrul acestui festival orchestra noastră va susţine 2 concerte comune cu orchestra municipiului Galaţi – Valurile Dunării şi artişti – solişti vocali.

       Concertele vor cuprinde întreaga paletă a genurilor muzicale – marş, vals, uvertură, muzică usoară, muzică de film, arii din opere,etc.

         Prezente la acest eveniment vor fi şi ochestre din Iaşi, Constanţa, Sighişoara, Piteşti, Turda şi din ţari precum Turcia, Bulgaria şi Moldova.

 

 

 

 

09.08.2013

09.08.2013 – se aniversează împlinirea a 60 ani de la înfiinţarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu.

     Evenimentul va avea loc la Ateneul Nicolae Balanescu din Giurgiu începând cu orele 9.00 şi va fi marcat de un spectacol de muzică populară şi romanţe oferit de Ansamblul Doina Dunării, avându-i ca solişti vocali pe Mariana Simion şi Nelu Chiripuci.

Coregrafia este semnată de Petre Moga, conducerea orchestrală fiind asigurată de Stoica Stefan.

 

                                                                                                                                                                                                   

————————————————————————————————————————————————

 

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ ION VINEA “

STR. HRISTO BOTEV NR. 2, GIURGIU

TEL./ FAX: 0246/ 23.16.05, 0246/ 21.32.80

 

 

A N U N T

 

Centrul Cultural Local “Ion Vinea” Giurgiu organizeaza cursuri de formare profesionala in ocupatiile de:

 • CONTABIL
 • INSPECTOR RESURSE UMANE

autorizate de :

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

SI

MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII TINERETULUI SI SPORTULUI

 

Diplomele sunt recunoscute in tarile Uniunii Europene.

Tariful pentru aceste cursuri este de 350 lei si se poate achita esalonat.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei din Giurgiu,

str. Hristo Botev, nr.2, tel: 0246/231605 ; 0736654977

*************************************************************************

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIGIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA

STR. HRISTO BOTEV NR.2

TEL: 0246/231605                                                                    DIRECTOR,

NR. 978/05.09.2012                                                        Prof. PETANCA VIRGIL

 

 

 

 

 

ANUNT

 

Conducerea Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu initieaza un ,,PROIECT DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU CU PRIVIRELA APROBAREA URMATOARELORTAXE/TARIFE PENTRU: 1) SEDINTELE FOTO SI FILMARILA ATENEUL NICOLAEBALANESCU 2) TAXA CERCULUI DE SAH, DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL LOCAL ,,ION VINEA’’ GIURGIU’’

Anexam :

-Nota de Fundamentare si anexa

-Proiect de Hotarare

-Referat de specialitate privind necesitatea adoptarii Hotararii de Consiliul Local

 

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii,opinii cu privirela Proiectulde Hotarare la sediul  institutiei din Giurgiu , str. Hristo Botev nr. 2 pana la data de 10.10.2012.

********************************************************************

 

 

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEAGIURGIU

NR.1221/08.10.2012

ANUNT

privind  concursul din data de 20-23 noiembrie 2012

pentru ocuparea posturilor de:

a)      2 posturi de agenti de paza-studii medii, norma intreaga, pe durata determinata

 

b)     2 posturi de ingrijitori-studii medii, norma intreaga, pe durata determinata

 

c)      1 post de instrumentist-studii medii, norma intreaga,  pe durata determinata

 

d)     1 post de artist instrumentist-studii superioare de specialitate, norma intreaga,  pe durata determinata

 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

v    Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei.

v    Actul de identitate, in original si copie.

v    Curriculum vitae.

v    Cazier judiciar.

v    Documentul(diploma) care sa ateste nivelul studiilor, in original si copie.

v    Recomandare de la ultimul loc de munca.

v    Adeverinta medicala,eliberata de medicul de familie  sau de unitatile sanitare abilitate, cu mentiunea  ,, apt pentru postul ……………..……’’ -dupa caz, agent paza, ingrijitor, instrumentist, artist instrumentist.

v    Aviz psihologic, prin care sa fie declarat ,, apt’’ psihologic, pentru toate posturile scoase la concurs.

v    Studii de specialitate pentru postul pe care candideaza, diploma/atestat de specialitate-( numai pentru postul de instrumentist si artist instrumentist)

v    Copie carnet de munca , conform cu originalul, iar pentru perioada 01.01.2011-la zi, documente doveditoare si vechimea din aceasta perioada.

v    Studii superioare de specialitate, cu diploma de licenta, pentru postul de artist instrumentist.

v    Atestat profesional/ certificat de calificare –conform Legii 333/2003( numai pentru posturile de agenti de paza)

 

Poate participa la concurs persoana care indeplineste  urmatoarele conditii:

v    Are varsta minima de 18 ani impliniti.

v    Are capacitate deplina de exercitiu.

v    Are cetatenia romana.

v    Cunoaste limba romana, scris si vorbit.

v    Nu are antecedente penale

v    Are minim 5 ani vechime in specialitatea pentru care se organizeaza concursul-(numai pentru agentii de paza).

v    Experienta in post similar constituie avantaj

 

Concursul pentru ocuparea posturilor consta in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a)     selectia dosarelor de inscriere, in termen de maxim  3 zile lucratoare de la data expirarii termenului  depunerii dosarelor,  si anume 22.10.2012 orele 16.00.

b)    proba scrisa

c)     proba practica

d)    interviu.

Concursul se va desfasura la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, str. HRISTO BOTEV nr. 2, astfel:

 

1)     agenti de paza

proba scrisa:                             20.11.2012-orele 10.00

proba practica:                23.11.2012-orele 10.00

 

2)     ingrijitori

proba practica:                21.11.2012-orele 14.00

interviu:                           22.11.2012-orele 10.00

 

3)     instrumentist si artist instrumentist

proba practica:                21.11.2012-orele 10.00

interviu:                           23.11.2012-orele 14.00

 

 

Dosarele de concurs  se vor depune la sediul Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiula Compartimentulresurse umane.-persoana contact Stan Ileana-tel: 0246/231605.

Data limita pana la care se pot depune dosarele de participare la concurs este 22.10.2012 orele 16.00.

 

BIBLIOGRAFIA ( pentru posturile de agenti de paza):

-Legea nr. 333/2003-privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

-H.G.nr. 301/2012-norme metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003

-H.G. nr. 1010/2004-pentru aprobarea Normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr.333/2003.

-H.G. nr. 1698/2005-privind modificarea Anexei nr. 3la H.G.nr.1010/2004

NOTA: Se studiaza actele normative mentionate in bibliografie, cu toate modificarile si actualizarile ulterioare.

DIRECTOR,

Prof. PETANCA VIRGIL

——————————————————————————————–

               

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIGIURGIU

CENTRUL CULTURAL LOCAL ION VINEA

STR. HRISTO BOTEV NR.2

TEL: 0246/231605                                                                    DIRECTOR,

NR.275/04.03.2013                                                         Prof. PETANCA VIRGIL

ANUNT

        Conducerea Centrului Cultural Local Ion Vinea Giurgiu initieaza un ,,PROIECT DE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU CU PRIVIRELA APROBAREA TARIFULUIPE KM. PRIVIND INCHIRIEREA MICROBUZULUI DIN DOTAREA  CENTRULUI CULTURAL LOCAL ,,ION VINEA’’ GIURGIU’’

Anexam :

-Nota de Fundamentare si anexa

-Proiect de Hotarare

-Referat de specialitate privind necesitatea adoptarii Hotararii de Consiliul Local

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii,opinii cu privirela Proiectulde Hotarare la sediul  institutiei din Giurgiu , str. Hristo Botev nr. 2 pana la data de 09.04.2013.

 

                              

 

Un gând despre „A N U N T

Lasă un răspuns