ANUNT-Pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de execuţie de artişti instrumentişti, instrumentişti şi solişti vocali

CENTRUL CULTURAL LOCAL “ION VINEA” GIURGIU

Centrul Cultural Local Ion Vinea Giurgiu, organizează la sediul sau din Str. Hristo Botev nr. 2, Giurgiu, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a următoarelor posturi:

 1. Artist instrumentist studii superioare – 1 post in cadrul Orchestrei de Suflatori Valahia
 2. Artist instrumentist studii superioare – 3 posturi in cadrul Orchestrei de Muzica Populara ,, Doina Dunarii’’
 3. Instrumentisti studii medii/gimnaziale – 11 posturi in cadrul Orchestrei de Muzica Populara ,, Doina Dunarii’
 4. Solisti vocali studii medii/gimnaziale – 2 posturi in cadrul Orchestrei de Muzica Populara ,, Doina Dunarii’

Pentru ocuparea posturilor vacante candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale, conform regulamentului cadru aprobat prin HG nr. 286/2011cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
 2. cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementata de prevederile legale
 4. are capacitate deplina de exercitiu
 5. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs
 6. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
 7. nu a fost condamnat/a definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

     Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

 4 posturi de artisti instrumentisti – studii superioare absolvite cu diploma de licenta ,vechime in domeniu minim 1 an

 • 10 posturi instrumentisti – studii medii/gimnaziale, vechime minim 1 an
 • 1 post instrumentist – studii medii/gimnaziale
 • 2 posturi solist vocal – studii medii/gimnaziale

Concursul va avea o proba practica, constand in interpretarea unor pasaje melodice conform tematicii si un interviu, constand in intrebari din tematica anuntata.

     Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
 3. c) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si altor acte care sa ateste efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice
 4. d) carnetul de munca, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor
 5. e) cazierul judiciar care sa ateste ca nu are antecedente penale
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare ocuparii postului
 7. g) curriculum vitae

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 Concursul pentru ocuparea posturilor se desfaşoară următorului calendar:

 • 16 februarie 2017 ora 16.00– termen limita pentru depunerea dosarelor
 • 17 februarie 2017 – selectia de dosare
 • 24 februarie 2017 ora 10.00 – proba practica
 • 28 februarie 2017 ora 10.00 – interviul

Media generala minima pentru promovarea la concurs este de 50,00 puncte

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul Resurse Umane al institutiei, Str. Hristo Botev nr. 2, tel. 0246.231605/0763.604353

 1. BIBLIOGRAFIE- ARTIŞTI INSTRUMENTIŞTI
 2. Doua parti contrastante dintr-un concert
 3. Repertoriu muzical de gen
 4. Citirea la prima vedere a unei lucrari muzicale ( fragment) dupa partitura.
 5. II, art. 5 – 13 din Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice

 

 1. BIBLIOGRAFIE – INSTRUMENTIŞTI ŞI SOLIŞTI VOCALI
 2. Repertoriul muzical de gen
 3. Citirea la prima vedere a unei lucrari muzicale ( fragment) dupa partitura.
 4. II, art. 5 – 13 din Legea nr. 477/2004 privind codul de conduita a personalului din autoritatile si institutiile publice

 

 

 

 

Lasă un răspuns